Notice: Use of undefined constant AdmintoolsModelDbprefix - assumed 'AdmintoolsModelDbprefix' in /www/innydom.org/includes/framework.php on line 56 Statut - Stowarzyszenie ID - INNY DOM w Poznaniu

free templates joomla

STATUT Stowarzyszenia Pomocy "Inny Dom" w Poznaniu

STATUT Stowarzyszenia Pomocy "Inny Dom" w Poznaniu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy "INNY DOM" w Poznaniu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr. 20 poz.104) i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba mieści się w Poznaniu. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5
Stowarzyszenie współdziała z innymi Stowarzyszeniami o podobnym profilu w Polsce i za granicą, oraz może być członkiem międzynarodowych organizacji.

§ 6
Podstawą pracy Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności jest Pismo Święte, które nakazuje pomoc bliźnim, w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa, bez względu na pochodzenie, narodowość i wyznanie.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej.
W szczególności:
wspieranie rozwoju jednostki ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci;
działalność profilaktyczna dotycząca patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i AIDS;
działalność poradnicza i terapeutyczna dotycząca wszystkich spraw związanych z życiem człowieka, a szczególnie uzależnień od alkoholu i narkotyków;
pomoc na rzecz niepełnosprawnych;
prowadzenie akcji propagandowo informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym. Ta działalność rozwijana będzie między innymi poprzez działalność wydawniczą, angażowanie się w środki masowego przekazu, organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, szkolenie prelegentów i wygłaszanie prelekcji;
wydawanie oświadczeń oraz interwencja u stosownych władz odnośnie osób, którym pomaga Stowarzyszenie;
zrzeszanie ludzi dobrej woli którzy pragną pomagać potrzebującym i Stowarzyszeniu;
wspieranie i propagowanie działalności artystycznej;
zakładanie i propagowanie dzieł resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych;
prowadzenie poradni, świetlic, szkół, przedszkoli, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, kawiarni, noclegowni, kuchni z dożywianiem, pomocy medycznej, telefonów zaufania, tworzenie punktów S.O.S, poradni ulicznych, oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących potrzebującym;
rozwijanie i tworzenie nowych, wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk, grup kulturowych i subkultur;
wspieranie i propagowanie postaw na rzecz integracji i tolerancji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz na rzecz uchodźców;
organizacja masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek, turystyki oraz tworzenie kadr dla tych celów;
rozwijanie różnych form działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem;
resocjalizacja w prowadzonych przez siebie działaniach gospodarczych;
wspieranie pomocą finansową i rzeczową członków Stowarzyszenia oraz osoby potrzebujące;
stwarzanie młodym ludziom możliwości uzyskania środków materialnych dla nich oraz innych osób potrzebujących pomocy poprzez angażowanie się w odpowiednią działalność gospodarczą, prowadzenie działalności usługowej i uczestnictwo w różnego rodzaju związkach gospodarczych;
pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez uzyskiwanie mieszkań i domów, jak i budowanie ich. Mieszkania i domy mogą pozostać własnością Stowarzyszenia lub też mogą być przekazywane na własność osobom potrzebującym. Tworzenie tzw. "Domów Otwartych";
wspieranie pomocą merytoryczną, finansową i rzeczową innych organizacji o podobnym charakterze działania;
angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i zwierząt, przez wszelką pomoc wynikającą z potrzeb członków i możliwości Stowarzyszenia;
propagowanie ewangelicznego modelu życia;
wyrażanie wrażliwości artystycznej poprzez wszelkie możliwe formy, m. in. takie jak taniec, teatr, muzykę, koncerty czy działalność wydawniczą;
promowanie postaw i działań wpływających na szeroko rozumiany estetyczny wizerunek miasta;
edukacja w zakresie kultury i sztuki;
wspieranie i promowanie studentów kierunków artystycznych;
organizowanie plenerów, eventów, warsztatów oraz wszelkich innych wydarzeń artystycznych, jednorazowo bądź cyklicznie.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§ 9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem na zasadach określonych w ustawie z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o cudzoziemcach:
a) pełnoletnia;
b)  małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mogąca korzystać  z biernego i czynnego prawa wyborczego;
c)  małoletnia poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego bez biernego i czynnego prawa wyborczego oraz bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
realizować statutowe cele Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,
regularnie wpłacać składki członkowskie.

§ 12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający - osoba prawna - działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
Członkowie władz Stowarzyszenia mogą kandydować ponownie bez ograniczeń.

§ 16
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na dwa lata jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
Ustalanie wysokości składek członkowskich,
Wybór Zarządu Stowarzyszenia,
Wybór Prezesa Stowarzyszenia,
Wybór Komisji Rewizyjnej,
Nadanie godności członka honorowego,
Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 18
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd liczy od trzech do pięciu członków, spośród których wybiera się skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 20
Do kompetencji Zarządu należy:
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie,
Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
Sporządzanie sprawozdań z działalności,
Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
Zwoływanie Walnych Zebrań,
Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 21
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 22
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
pozostać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dn. 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.  

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 23
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:
dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
wpłaty z działalności statutowej,
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
wpłaty ze składek członkowskich.

§ 24
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes i członek Zarządu łącznie lub dwóch członków łącznie.
Do operacji finansowych na kontach upoważniony jest skarbnik lub inny członek zarządu.

§ 25
Zarząd może upoważnić członka Zarządu, lub inną osobę do zaciągania zobowiązań majątkowych w granicach upoważnienia.

§ 26
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia prowadzona jest przez powołanych do tego pełnomocników, których powołuje Zarząd określając jednocześnie granice pełnomocnictwa.

§ 27
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w liczbie wynikającej z rozmiarów prowadzonej działalności. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Zarząd.

§ 28
Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej w całości są przeznaczone na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

 § 29
1. Zabronione jest

A. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osobom, z którymi pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".

B. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

C. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.   

D. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i/lub usług od podmiotów, w których korzyści materialne mogą osiągnąć członkowie władz Stowarzyszenia lub ich rodziny.  

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Notice: Undefined variable: mosConfig_lang in /www/innydom.org/templates/stowarzyszenie-id/index.php on line 52
© 2006- Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /www/innydom.org/templates/stowarzyszenie-id/index.php on line 61 2021 Inny Dom - Stowarzyszenie Pomocy w Poznaniu Stowarzyszenie Pomocy "Inny Dom" design by S. Tomczyk :: html, flash, foto by | kcpr.pl